var customerid = 0; var pin = ""; var nickname = "";